Algemene voorwaarden

1. Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Het Ondernemers Kompas wordt gesloten.
2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Het Ondernemers Kompas
4. Marketingdienst: ontwerpen van advertentiemateriaal en het opzetten van campagnes (digitaal of fysiek)

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Het Ondernemers Kompas gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Het Ondernemers Kompas verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Het Ondernemers Kompas verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Het Ondernemers Kompas en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Het Ondernemers Kompas opgenomen wordt.

3. Aanbieding & Acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Het Ondernemers Kompas gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Het Ondernemers Kompas schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2. Offertes en prijsopgave door Het Ondernemers Kompas blijven 2 weken geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Het Ondernemers Kompas. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Het Ondernemers Kompas zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Het Ondernemers Kompas het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Het Ondernemers Kompas zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Het Ondernemers Kompas het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Het Ondernemers Kompas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het Ondernemers Kompas zijn verstrekt, heeft Het Ondernemers Kompas het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Het Ondernemers Kompas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Het Ondernemers Kompas is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Het Ondernemers Kompas kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Het Ondernemers Kompas de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Het Ondernemers Kompas of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Het Ondernemers Kompas voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Duur en Beëindiging
1. Het ontwerpen van een nieuwe website of marketingdienst door Het Ondernemers Kompas voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website of marketingdienst klaar zal zijn.
2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website of marketingdienst tussen Het Ondernemers Kompas en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere 6 maanden stilzwijgend verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3. Het Ondernemers Kompas heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Het Ondernemers Kompas overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. Het Ondernemers Kompas heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5. Het Ondernemers Kompas heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar website of marketingdienst met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website of marketingdienst plaatst of wil plaatsen.
6. Na oplevering van de website of marketingdienst biedt Het Ondernemers Kompas u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kostenloos verholpen. Na verloop van deze termijn kunt u een onderhoudscontract afsluiten. Een onderhoudscontract garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen met betrekking tot uw website of marketingdienst. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website of marketingdienst zal Het Ondernemers Kompas met een passend voorstel komen.

7. Levering en Leveringstijd
1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij Het Ondernemers Kompas
2. Het Ondernemers Kompas gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website of marketingdienst maakt Het Ondernemers Kompas eerst een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Het Ondernemers Kompas. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Het Ondernemers Kompas ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Het Ondernemers Kompas over tot het voltooien van de volledige website of marketingdienst.
4. Mocht Het Ondernemers Kompas onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Het Ondernemers Kompas alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Het Ondernemers Kompas een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
5. Door Het Ondernemers Kompas gemaakte website of marketingdienst worden op een nader te specificeren wijze (ftp of USB) aan de opdrachtgever opgeleverd.

8. Overmacht
1. Het Ondernemers Kompas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Het Ondernemers Kompas als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Het Ondernemers Kompas alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Het Ondernemers Kompas geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Het Ondernemers Kompas tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
3. Het Ondernemers Kompas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Het Ondernemers Kompas geen invloed kan uitoefenen.

9. Prijzen
1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Het Ondernemers Kompas heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden
1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website of marketingdienst gesloten tussen de opdrachtgever en Het Ondernemers Kompas en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
2. De opdrachtgever dient 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL36 BUNQ 2064 9998 25 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. Het Ondernemers Kompas houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website of marketingdienst komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website of marketingdienst wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website of marketingdienst op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website of marketingdienst het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Het Ondernemers Kompas stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
4. Een maand na facturatie wordt de website of marketingdienst als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website of marketingdienst niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
5. In genoemde gevallen behoudt Het Ondernemers Kompas zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Het Ondernemers Kompas een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Het Ondernemers Kompas een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Het Ondernemers Kompas hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
11. Indien Het Ondernemers Kompas abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Het Ondernemers Kompas het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

11. Onderhoudscontracten
1. Deze voorwaarden gelden voor een jaarlijks onderhoudscontract voor een bestaande website of marketingdienst.
2. Met onderhoud van de website of marketingdienst wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door Het Ondernemers Kompas vervaardigd is en niet door derden.
3. De opdrachtgever is verplicht het maandelijks of jaarlijks afgesproken bedrag over te maken aan Het Ondernemers Kompas.
4. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.

12. Copyright
1. Al het door Het Ondernemers Kompas vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Het Ondernemers Kompas niet worden bewerkt of verwerkt in andere website of marketingdienst dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Het Ondernemers Kompas gemaakte website of marketingdienst is slechts toegestaan wanneer de door Het Ondernemers Kompas vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website of marketingdienst van het bedrijf dat bij Het Ondernemers Kompas een contract is aangegaan.
2. Het eigendom van door Het Ondernemers Kompas verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Het Ondernemers Kompas, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval Het Ondernemers Kompas hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Het Ondernemers Kompas gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. Het Ondernemers Kompas behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Aansprakelijkheid
1. Voor zover Het Ondernemers Kompas bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Het Ondernemers Kompas weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Het Ondernemers Kompas op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Het Ondernemers Kompas het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Het Ondernemers Kompas.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Het Ondernemers Kompas slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Het Ondernemers Kompas voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. De opdrachtgever vrijwaart Het Ondernemers Kompas voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Het Ondernemers Kompas.
4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Het Ondernemers Kompas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Het Ondernemers Kompas is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. Het Ondernemers Kompas is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website of marketingdienst van de opdrachtgever is aangebracht.
6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het Ondernemers Kompas wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Het Ondernemers Kompas aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Het Ondernemers Kompas mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Het Ondernemers Kompas. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Het Ondernemers Kompas daardoor lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Het Ondernemers Kompas noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Reclamatie
1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Het Ondernemers Kompas, waarna Het Ondernemers Kompas deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Het Ondernemers Kompas binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Buitengebruikstelling
1. Het Ondernemers Kompas heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Het Ondernemers Kompas niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Het Ondernemers Kompas zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Het Ondernemers Kompas kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Het Ondernemers Kompas gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

17. Wijziging van de voorwaarden
1. Het Ondernemers Kompas behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Het Ondernemers Kompas en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

× Stuur ons een appje!